Індивідуальне творче завдання

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

РЕКЛАМА ТА PR-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

Робоча навчальна програма

для студентів напряму підготовки “Туризм”

ОКР „Бакалавр”

КИЇВ – 2013


Укладач:

А.М. Гаврилюк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

Затверджено на засіданні кафедри міжнародного туризму

Протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.

Зав. кафедри проф. В.С. Антоненко

___________________

Рекомендовано до видання Головною вченою радою університету

Протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ

У ТУРИЗМІ

ТЕМА 1.1. РЕКЛАМА ТА PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Лекція

План

1. Історичні віхи розвитку реклами.

2. Реклама – основний засіб комплексу маркетингових комунікацій.

3. Функції, класифікація реклами.

4. Місце і роль реклами та PR-технологій у комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій.

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись зі змістом основних нормативно-правових актів, що регулюють рекламну діяльність в Україні.

Запитання для самоперевірки

1. Яка роль реклами в сучасних умовах?

2. Назвати історичні віхи розвитку реклами.

3. Чому реклама та PR-технології належать до основних засобів комплексу маркетингових комунікацій?

4. Які специфічні особливості реклами в туризмі?

Список рекомендованих джерел: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, інтернет-джерела.

ТЕМА 1.2. РОЛЬ РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ

У ТУРИЗМІ

Лекція

План

1. Суть і характеристика реклами та PR-технологій у туризмі в сучасних умовах.

2. Складові реклами: рекламні дослідження, стратегія й тактика реклами.

3. Особливості сучасного рекламного процесу в туризмі. Учасники рекламного процесу (рекламодавці, виробники реклами, розповсюджувачі, споживачі) та їх функції.

4. Специфіка застосування моделі рекламної комунікації у туризмі.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати стислу (1,5 сторінки) характеристику рекламно-інформаційної інфраструктури вітчизняної туристичної індустрії.

2. На прикладі трьох видів рекламних послань – листівки, рекламного щита, відеоролика – визначити учасників комунікаційного процесу. Наскільки повним може бути цей перелік?

3. Висловити припущення щодо реакції одержувача на конкретне рекламне звернення. Чи стимулює споживача дане рекламне звернення?

4. Проаналізувати конкретну спонсорську акцію і виділити в ній елементи реклами та PR.

5. Ознайомитись із текстом Закону України «Про рекламу» і дати відповіді на запитання:

а) якою мірою закон захищає інтереси споживачів?

б) у чому полягає негатив недобросовісної реклами?

в) у чому полягає суть соціальної реклами?

г) які зміни варто внести до чинного закону? Аргументувати свої пропозиції.

Запитання для самоперевірки

1. Чим туристична реклама відрізняється від видів реклами, що застосовуються в інших суспільних сферах?

2. Чи може в туризмі застосовуватись соціальна реклама?

3. В чому полягає стратегія й тактика реклами?

Список рекомендованих джерел: 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 27, інтернет-джерела.

ТЕМА 1.3. ЗАСОБИ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ ТА РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ

Лекція

План

1. Засоби поширення реклами та основні вимоги до них.

2. Сутність рекламного звернення, особливості розробки у туризмі.

3. Проблеми рекламної творчості: задум рекламного звернення (графіка, стиль, форма, дизайн, колір).

4. Особливості використання різних рекламних засобів у туризмі (переваги і недоліки).

Семінарське заняття

Тема: Особливості розробки рекламного звернення у туризмі

Мета: ознайомлення з особливостями розробки рекламного звернення у туризмі.

Теми доповідей:

1. Розробка рекламних звернень у друкованих засобах масової інформації.

2. Розробка рекламних звернень для інтерактивного поширення.

3. Розробка сценарію рекламного відеоролика.

4. Розробка макету рекламного буклету, проспекту, каталогу.

Індивідуальне творче завдання

Розробити рекламне звернення від імені будь-якого туристичного підприємства (туроператор, турагенція, готель, ресторан тощо).


Завдання для самостійної роботи

1. Уявити, що вам необхідно розробити рекламне звернення. Відправником виступає ваша турфірма. Проілюструвати основні етапи процесу розробки рекламного звернення на цьому прикладі.

2. Перелічити основні технології розробки реклами. Яким із них ви віддали б перевагу в своїй практичній діяльності?

3. Назвати мотиви, що закладаються в основу змісту рекламних звернень, із наведенням відповідних прикладів.

4. Проаналізувати структуру будь-якого рекламного звернення (на вибір).

5. За матеріалами спецвипусків «Красива країна» журналу «Фокус» проаналізувати рекламні матеріали, що найбільше вам запам’ятались. Чи пов’язаний, на вашу думку, рівень запам’ятовування з технологією верстки і місцем рекламного матеріалу у виданні?

6. Проілюструвати переваги і недоліки того чи іншого засобу реклами в туризмі (на конкретних прикладах).

7. Змоделювати процес розробки певного засобу реклами з дотриманням основних його етапів на даному виді носіїв.

Запитання для самоперевірки

1. В чому полягають переваги і недоліки використання різних засобів поширення реклами у туризмі?

2. Назвати основні етапи технологічного процесу підготовки рекламного звернення.

Список рекомендованих джерел: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, інтернет-джерела.


8393461760166168.html
8393523385209541.html
    PR.RU™