Класифікація токсичних речовин

До промислових відходів відносяться відходи сфер виробництва та сфер споживання. Серед них найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення становлять не утилізовані токсичні промислові відходи. Згідно до статті 1 Закону України «Про відходи»:

- відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- небезпечні відходи - це відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними;

- зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

- утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

- знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

- оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

- захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведений місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людей не перевищував установлений норматив. Класифікація відходів здійснюється по різних ознаках. В залежності від фізичних, хімічних і біологічних характеристик всієї маси відходу або окремих його інгредієнтів відходи поділяються на чотири класи небезпеки:I клас небезпеки (надзвичайно небезпечні):

-відходи гальванічних виробництв;

-ртуть;

-хлорорганіка;

-хром шестивалентний;

-інші відходи першого класу небезпеки.

II клас небезпеки (високо небезпечні):

-кубові залишки;

-нафтопродукти;

-миш'як;

-сірчана кислота;

-інші відходи другого класу небезпеки.

III клас небезпеки (помірковано небезпечні):

-нафтошлами;

-мідь;

-свинець;

-цинк;

-інші відходи третього класу небезпеки.

IV клас небезпеки (мало небезпечні):

-інші промислові відходи, що представляють незначну екологічну загрозу. Вони не вимагають попередньої обробки до розміщення у відвалах і полігонах.

Клас небезпеки відходів визначається токсичністю промислових відходів.

Токсичними промисловими відходами називаються такі відходи, які утворюються в процесі технологічного циклу в промисловості і мають у своєму складі фізіологічно активні речовини, які викликають токсичний ефект.

Визначення класу небезпеки промислових відходів слід здійснювати:

- за класифікатором промислових відходів;

- розрахунковим методом, коли установлений фізико-хімічний склад відходів (за LD50 або ГДК хімічних речовин у ґрунті);

- експериментальним шляхом на дослідних тваринах згідно з ГОСТ 12.1.007-76 в установах, акредитованих на цей вид діяльності.

Довідковим першоджерелом є «Тимчасовий класифікатор токсичних відходів і методичні рекомендації з визначення класу токсичності промислових відходів [11].

Якщо промислові відходи не можуть бути класифіковані у відповідності з довідковою літературою, їхній клас повинний визначатися розрахунковим методом. Як правило, це стосується відходів складного хімічного складу, тобто багатокомпонентних.

Визначення класу небезпеки відходів у разі наявності великої кількості інгредієнтів розрахунковим методом є складною задачею. В зв’язку з цим розроблена автоматизована система (“Class”).

Затвердження класу небезпеки промислових відходів проводить Міністерство охорони здоров’я України, за погодженням –Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

Промислові підприємства звітують по токсичним відходам згідно форми 2 ТП, яка складається на підставі приходно-видаткових документів (приходні та видаткові ордери, акти про приймання матеріалів, накладних про випуск токсичних матеріалів, картки та відомості складового обліку, документи на вивіз відходів з підприємства). При відсутності первинного обліку виконується розрахунок матеріального балансу, при цьому обліку підлягають усі види токсичних відходів.


8393025167476521.html
8393046015697870.html
    PR.RU™