Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост.п____ від «___»________2010 р.)

Ректор

_____________________А.А. Мазаракі

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання

Київ – 2011


Автори: П.П.Притуляк, канд. іст. наук, доц.

І.О.Кизименко, канд. іст. наук, доц.,

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № 2 від 19 січня 2011 р.

Рецензенти: Ю.І. Кулагін, канд. філос. наук, проф.,

Ю.Г.Бадах, докт. іст. наук, проф.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання


І. Мета, завдання ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕТЕНЦІЇ) ВИВЧЕННЯ дисципліни,

Її місце у навчальному процесі

Навчальна дисципліна «Історія української культури» – одна з базових складових гуманітарної освіти, необхідною для формування особистості студента.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні цілісної системи знань про культуру як духовно-історичну цінність українського народу.

Завдання навчальної дисципліни:

- оволодіти основними категоріями та поняттями української культури на рівні їх розуміння, свідомого відтворення і тлумачення та практичного застосування в процесі майбутньої професійної діяльності;

- розуміти сутність сучасних культурних явищ та процесів.

Предметом навчальної дисципліни«Історія української культури» є становлення і розвиток національної культури, її універсальності та самобутності в історичному розвитку, дослідження і вивчення теоретико-методологічних засад.

Робоча програма курсу розрахована для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, усіх напрямів та професійних спрямувань денної форми навчання.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

· концептуальні засади історії та теорії української культури;

· світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з національним характером;

· сутність феномену української культури як детермінанти суспільної свідомості;

· основні етапи формування художніх стилів в українській культурі

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

· аналізувати об’єкт, предмет і методи української культурознавчої науки, її понятійно-категоріальний апарат;

· визначати сутність та своєрідність української культури;

· визначати основні види та типи українського мистецтва;

· робити теоретичний аналіз українського культурно-історичного процесу;

· визначати тенденції світової культури, місце і роль України у сучасному міжнародному культурному житті;

· застосовувати знання з історії української культури у своїй професійній та громадській діяльності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Для засвоєння дисципліни «Історія української культури» студенти повинні мати базову підготовку з дисциплін «Історія України», «Історія сучасного світу». Ці дисципліни дозволяють певним чином впливати на формування світогляду студентської молоді і надають методологічні знання щодо культурологічних основ розвитку цивілізації.

Дисципліна розрахована на 108 годин, що відповідає 3 кредитам ECTS. Формою підсумкової атестації є іспит.

ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна

Походження української культури. Процес культурогенезу на теренах України. Становлення культури як один із аспектів становлення людини та суспільного способу життя. Складові української культури. Основні функції культури. Періодизація історії української культури.


8391930238383396.html
8391977207032798.html
    PR.RU™