Практичні роботи

1. Виявлення мурашників, їх обгороджуван­ня, облік, охорона, штучне розселення.

2. Приваблювання комах-запилювачів розві­шуванням снопів рогозу в садах і городах.

3. Виявлення, облік і охорона дуплистих дерев як місць схованок кажанів.

4. Заготівля кормів для підгодовування диких тварин узимку.

5. Виготовлення та розвішування годівниць.

6. Виготовленні штучних гніздівель та роз­вішування їх у садах, парках, на шкільних под­вір’ях.

Екскурсіядо зоологічного або краєзнавчого музею для ознайомлення з різноманітними пред­ставниками тваринного світу; походи до лісу, парку, сквера з метою дослідження видового скла­ду тварин свого регіону, їх пристосованості до місць перебування.

Охорона довкілля (24 год)

Стан навколишнього середовища й екологічні проблеми рідного краю. Природоохоронні заходи, суспільно корисна діяльність, раціональне вико­ристання і відтворення природних багатств. Людина і природа. Негативний вплив нераціо­нальної господарської діяльності на довкілля та заходи щодо його зменшення. Результати пору­шення природної рівноваги та їх вплив на здоров’я людини.

Екологічні катаклізми.

Проблема утилізації відходів.

Природоохоронне законодавство в Україні. Конституція України та закони її Верховної Ради. Форми охорони навколишнього середовища: дер­жавна, громадська, індивідуальна.

Державні заповідники, заказники, пам’ятки природи.

Природоохоронні території, їх культурне, на­укове й естетичне значення. Місцеві пам’ятки природи. Ботанічні, зоологічні, археологічні й історичні пам’ятки.

Важливість дослідження та охорони пам’яток природи (цінних дерев, карстових печер, заплав­них ділянок річок, цікавих з геологічного погляду ландшафтів та історично-культурної спадщини).

Роль державних і громадських організацій у захисті довкілля. Зелений туризм. Професійна орієнтація гуртківців, їхня участь у всеукраїн­ських масових природоохоронних заходах.

Написання і захист рефератів з охорони па­м’яток природи. Проведення бесід з охорони дов­кілля.

Проведення свята «Заповідними стежками рід­ного краю».

Демонстрація навчальних відеофільмів.


8391132222344179.html
8391192401831316.html
    PR.RU™