Розділ 7


Корпоративне управління 217ради вимогам незалежності, встановленим товариством. Інфор­мація про кількість «незалежних» членів наглядової ради пови­нна розкриватись у річному звіті товариства.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голо­ви наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізій­ної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, ви­значених статутом AT, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Вони є правомочним, якщо у них бере участь не мен­ше ніж половина складу наглядової ради, якщо інше не перед­бачено статутом AT або положенням про його наглядову раду. Статут або положення про наглядову раду AT може визначати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом прове­дення заочного голосування (опитування). Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо інше не встановлено статутом AT або положенням про його на­глядову раду. Голосування відбувається за принципом «один член наглядової ради — один голос», хоча статутом або положен­ням про наглядову раду AT може передбачатися право вирі­шального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподі­лу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень. На засіданні наглядової ради ведеться протокол.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на­дає також низку рекомендацій щодо організації роботи наглядо­вої ради, зазначаючи, що члени наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прий­няття виважених рішень. Право наглядової ради на доступ до інформації, а також обов'язок органів товариства щодо надання інформації наглядовій раді повинні бути детально обумовлені у внутрішніх документах товариства. Забезпечення необхідної ін­формаційної бази для здійснення наглядовою радою своїх функ­цій є спільним завданням виконавчого органу (щодо обов'язку збирання інформації) та наглядової ради (щодо обов'язку збору інформації). У разі ненадання виконавчим органом необхідної інформації чи надання неповної інформації члени наглядової ради зобов'язані вимагати від виконавчого органу надання такої інформації у повному обсязі. Члени наглядової ради повинні
мати можливість ставити запитання, з'ясовувати та уточнювати незрозумілі питання і отримувати відповіді на них від виконав­чого органу.

Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'яз­ки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради у складі ради доцільно формувати комітети наглядової ради для попереднього розгляду, аналізу та підготовки проектів рішень з питань, які належать до компетенції наглядової ради; аудитор­ський комітет та комітет з питань призначень і винагород, біль­шість членів яких повинні бути незалежними.

За підсумками року наглядова рада повинна звітувати перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан това­риства.


8390313100768110.html
8390399520758681.html
    PR.RU™