Дробот В. Изучение биографии писателя в школе.- К., 1988.

План

1. Мета і особливості вивчення життєвого і творчого шляху письменника.

2. Принципи та джерела вивчення біографії письменника.

3. Форми і методи вивчення біографії письменника.

Література:

1. Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. - №8. – С.2-5.

2.Галич О. Письменницькі мемуари в школі // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - №6. - С.21-23.

4.Жила С.О."…Бачу душу поета": Використання образотворчого мистецтва при вивченні творчості М.Коцюбинського // Дивослово. - 1994. - №9. - С.47-49.

5.Каплан И.Е. Изучение биографии писателя в старших классах. - М.: Просвещение, 1964.

6.Ковбасенко Ю. Біографія письменника і викладання літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002. - № 19. - С. 2-9.

7.Мимоход М. Джерело пізнання І.Франка (використання мемуарів на уроках літератури). // Дивослово. – 2006. - № 12. – С.11-15.

8. Морська К. Три варіанти одного уроку (до вивчення біографії І.Франка) // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 6. – С. 32-37.

9. Овдійчук Л. Вивчення особи письменника: конспект уроку з української літератури // Українська мова та література в середній школі. – 2004. - № 4. – С. 34-40.

10.Овдійчук Л. Естетичні уподобання українських письменників. Узагальнюючі таблиці: М.Рильський, П.Тичина, В.Сосюра. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах. – 2006. - № 7-8. – С.68-73.

11.Петриченко Н. Лист письменника на учнівській парті // Дивослово. – 2004. - №4. – С. 32-37.

12. Пультер С. Особливості вивчення біографії письменника в старших класах // Методика викладання укр. мови і літератури. - Вип. 8.- К., 1988. - С. 36- 45.

13.Семенчук І. Р. Зачаровані красою: Розповіді про письменників. - К., 1988.

14.Степанишин Б. І. Вивчення особи письменника / Дума про школу: Літературна освіта й естетичне виховання учнів 5-12 класів загальноосвітньої школи, - Рівне: «Формат - А», 2004. – 177-198.15.Токмань Г. Екзистенційно-діалогічні особливості вивчення біографії та стилю письменника // Дивослово. – 2004. - № 5. – С. 6 - 9.

Вивчення життєвого шляху письменника повинне бути своєрідною психологічною та естетичною підготовкою до розгляду його творчості. Біографія письменника в сучасній школі розглядається в тісному взаємозв'язку з його творчістю.

Вивчення біографії повинно допомогти зрозуміти школярам своєрідність особистості письменника, його характер, творчість, простежити його долю в тісному зв'язку з суспільно-історичними подіями епохи, в якій він жив і працював. Варто вчителю разом із школярами простежити, як формувався світогляд митця, який виявляється у громадських справах, ставленні до явищ соціального і культурного життя, публіцистиці, листах, не меншою мірою він дає себе знати в тематиці, сюжеті, образах художніх творів тощо.

Під час вивчення біографії письменника розв'язується цілий комплекс освітньо-виховних завдань, серед них:

• підготувати учнів до зацікавленого і емоційного сприйняття творів, що вивчаються текстуально;

• розкрити зв'язки літератури з соціально-історичною дійсністю, з життям народу, країни, людства, з розвитком національної та світової культури, вплинути на учнів особистістю автора, його життєвим і творчим подвигом.

Підготовку до вивчення біографії письменника учні проходять у 5-6 класах. У шкільній програмі для середніх класів відсутні прямі вказівки до її вивчення. Але це не означає, що в цих класах біографічні відомості про письменників взагалі не потрібні, — в багатьох випадках вони важливі і необхідні: життєвий шлях, цікава особистість, віддане служіння Батьківщині завжди привертають до себе увагу, є взірцем для наслідування кращих людських рис. Розповідь про життя письменника стимулює також діяльність читацької уяви, образного мислен¬ня, збагачує емоційну сферу підлітків і зрештою готує до сприймання і осмислення програмного твору.

Форми вивчення біографічного матеріалу в середніх класах

У 5-6 класах використовується біографічна довідка, яка складається з елементарних відомостей про пись¬менника (дати народження і смерті, написання видатних творів). Біографічна довідка повинна бути простою, зрозумілою, виразною, без зайвих подробиць і побутових деталей. У живій і цікавій формі, з художнім ілюструванням учням слід розповісти про характерні епізоди життя письменника, які мають виховне значення і допомагають розкриттю тих чи інших рис його особистості.

За обсягом і змістом біографічна розповідь у 7 класі відрізняється від біографічної довідки. Біографічна розповідь у поєднанні з іншими методичними прийомами (бесіда, яка передує розповіді, постановка запитань, застосування різних видів наочності та ін.) значно збагачує мову учнів, готує їх до засвоювання матеріалу. В біографічній розповіді враховуються вікові можливості учнів, що зумовлює просту і доступну форму викладу. Розповідь повинна викликати у школярів любов до письменника, інтерес до його творів, збагачувати культуру усної і писемної мови, розширювати їх словниковий запас. План розповіді рекомендується записати на дошці.

Але в 7 класі вже недостатньо обмежитись висвітленням окремих біографічних відомостей. Увагу школярів слід спрямовувати на осягнення особистості письменника, на виявлення авторського ставлення до зображуваних явищ дійсності. Систематичну роботу для вивчення особистості художника, для оволодіння поняттям «особистість письменника» можна розпочати на основі не тільки біографічних даних, а насамперед художнього твору, який вивчається.

Уже в 7 класі у біографічній розповіді потрібно розкривати життя письменника в нерозривному зв'язку з його творчістю.

Під час вивчення літератури учні 8 класу цікавляться не тільки фактичною стороною подій з життя письменника, але і потребують їх аналізу і узагальнень. Тому в цьому класі виникає необхідність у формі елементарного нарису подавати не тільки біографічні факти з життя письменника, а й розкривати вплив життєвих та історичних умов на формування його особистості і творчої діяльності. Серед багатьох фактів потрібно ретельно дібрати матеріал, який дозволить учням дізнатися про щось нове у житті письменника, прослідкувати за його розвитком, познайомитися з еволюцією його ідейно-естетичних поглядів. У 8 класі повніше і глибше сприймаються погляди письменника, основні мотиви його творчості, прогресивна роль в історії суспільства та значення його літературної спадщини для сучасності.

Одним із доцільних засобів викладу біографії є змішаний або комбінований засіб, коли біографічна розповідь поєднується з методом бесіди, з елементами шкільної лекції, що дозволяє дати учням необхідні історико-літературні відомості і підвести до узагальнення про значення письменника та його творчості.

Біографія письменника в старших класах

Шкільна програма для старших класів пропонує три основні види організації біографічних матеріалів: «Короткі відомості про життя і творчість письменника», Нарис життя і творчості» та «Життєвий і творчий шлях».

Короткі відомості про життя і творчість письменника слід подавати тоді, коли текстуально вивчається лише один твір або уривки з нього. У розповідь учителя включається характеристика умов і того оточення, що сприяли формуванню світогляду та вихованню духовних ідеалів майбутнього письменника, написанню основних його творів. Потрібно коротко розповісти про виникнення і втілення замислу, про процес роботи над твором. На цьому етапі доцільно перейти до аналізу художнього тексту, після чого повідомити школярів про подальшу долю письменника.

Таким чином, знайомство з основними відомостями про життя і творчість письменника являє собою завершену розповідь. При цьому твір сприйматиметься учнями як біографічний факт, який мав місце в житті людини.

Нарис життя і творчості

«Нарис життя і творчості письменника» в старших класах використовується частіше. «Нарис» — цілісна, закінчена з чітко визначеними межами розповідь, в якій повідомляються основні факти життя письменника, виявляється соціально-індивідуальна визначеність його особистості. Зміст цього виду біографії складає матеріал, залучений з метою дати образну уяву про письменника-людину і дозволяє юним читачам побачити його у дії. Виділення найголовнішого у житті письменника, коментування основних подій життєвого і творчого шляху наблизить учнів до розуміння процесу написання твору, познайомить з індивідуальним обличчям митця.

Розповідь про життя письменника, його високі моральні якості, патріотизм, гуманізм, боротьбу за справедливість формує характер учнів, чистоту моральних спонукань, допомагає ствердженню в самовизначенні.

Нарис про життя і творчість письменника дає змогу виходити з головного у повідомленнях, що одержують учні. Не обов'язково, щоб вони до подробиць знали хронологію письменника, що вивчається, заучували все підряд — важливо навчити їх мислити, зіставляти, сприймати в цілому біографічні дані.

Нарис відтворює багатогранність особистості письменника, особливості його характеру, що наближає учнів до сприймання і розуміння художнього твору. Він будується так, щоб у ньому логічно і послідовно розповідалося про становлення особистості і формування поглядів письменника на життя, його ідейно-естетичні концепції, висвітлювались найважливіші етапи творчої діяльності, розкривався зміст і значення написаних ним художніх творів.

Нарис складається з експозиції, основної частини і кінцівки, які між собою тісно взаємозв'язані. 6 експозиції учням розповідається про епоху, коли жив і творив письменник, установлюються зв'язки його з навколишнім середовищем; повідомляється про дитинство і роки навчання письменника, зосереджується увага на тих обставинах, які визначили його особистість. Поступове накопичення знань про життя письменника готує школярів до розуміння його світогляду, до осмислення мотивів творчості.

В основній частині нарису учні знайомляться з життєвим досвідом, із матеріалом, який став джерелом його творчих замислів. Це зумовлює чергове завдання учителя: продумано і обґрунтовано визначити та розкрити основні етапи творчого шляху письменника, показати, чим ці етапи обумовлені, якими подіями громадського та особистого життя супроводжувались, що характерно для них у співвідношенні з усією творчістю.

Завершується біографічний нарис розповіддю про останні роки життя художника, про його творче надбання і місце у літературному процесі, про те нове, що створив письменник, чим його твори хвилювали людей у минулому і продовжують хвилювати підростаюче покоління.

Життєвий і творчий шлях письменника

У шкільному курсі літератури цей вид біографії представлено визнаними письменниками. Він відповідає усім вимогам «нарису», але має і свої особливості. Вивчення монографічних тем, які представлені творчістю великих митців слова, дає змогу висвітлити їх життя і творчість в органічному взаємозв'язку і розвитку від початку до кінця.

Спираючись на факти біографії і творчості, які знайомі учням із середніх класів, словесник не тільки доповнює біографію новими фактами, але й будує їх вивчення у тісному зв'язку з суспільним рухом, з літе¬ратурною боротьбою, з характеристикою всього творчого шляху.

Біографію і літературну діяльність письменника необхідно показати на фоні суспільно-історичних подій {час, оточення, умови життя, фактори, що відіграли вирішальну роль у долі художника слова). Цілком природне звертання до документальних матеріалів, спогадів сучасників, засобів унаочнення.

Принципи вивчення біографії письменника

У методиці і шкільній практиці є декілька шляхів вивчення життя письменника:

- викладання біографії з загальною характеристикою творчого шляху і послідовним текстуальним вивченням твору;

- розповідь про життя та літературну діяльність письменника переривається аналізом твору;

- монографічна тема починається з вивчення творчості художника, а біографія вивчається самостійно з наступним узагальненням вчителя.

Одним з найбільш ефективних шляхів вивчення біографії у школі є розгляд життєвого і творчого шляху письменника в органічному взаємозв'язку. Такий підхід зумовлює вивчення біографії у тісному зв'язку з творчістю через осягнення особистих якостей письменника. При цьому конкретно досліджується двобічний зв'язок художнього твору з особистістю творця, його життям, визначається, в яких компонентах стилю і як виражена авторська індивідуальність (у виборі теми, в ідейному змісті, в проблематиці, в системі образів, в композиції, в художніх засобах, у мові твору).

Основна функція біографії — максимально наблизити учнів до розуміння особистості письменника; цей процес повинен здійснюватися протягом усієї монографічної теми. На кожному уроці учні знайомляться з тим, як особистість художника формується, яких колосальних знань, наполегливості, впевненості, напруги моральних та фізичних сил, а іноді сміливості та громадської мужності потребує його праця, як виявляється його внутрішній світ, його погляди в художньому творі. Роздуми над життям великої людини, його поясненням, виділенням ідейного, морального і естетично¬го підтексту біографічних фактів створюють сприятливі обставини й атмосферу, коли думки та почуття письменника і юних читачів зливаються у гармонійне ціле.

Здійсненню взаємозв'язку біографії і творчості сприяє і характеристика таких аспектів, як середовище, оточення, епоха, коли жив і творив письменник; роль особистості майстра слова в його творчості; життєвий досвід, знання; творча індивідуальність; художній метод; проблема «автор і герої» та методичні основи її вирішення; авторська позиція в оцінці зображуваних явищ; ідейно-естетичний ідеал, - «моральна позиція письменника; значення творчості-письменника в літературному процесі та ін.

У здійсненні принципу єдності біографії письменника з його творчістю важливо знайомити учнів з джерелами задумів художніх творів, використовувати листи, щоденники, записні книжки, чернетки, уривки з художніх творів, свідчення друзів та близьких, літературознавчі матеріали.

Методи, форми і прийоми вивчення біографії письменника

Під час вивчення біографи письменника в її тра¬диційному розумінні утвердилися форми, методи і прийоми, за допомогою яких учитель доносить біо¬графічний матеріал до школярів. Частіше всього для розповіді про життєвий шлях художника учитель використовує лекцію, якій можна надати проблемний характер. Така лекція супроводжується питаннями д о класу з використанням знань про вивчений матеріал. Це — розповідь про письменника з включенням захоплюючого початку, побудованого на яскравому епізоді з життя митця; характеристика етапів ідейно-творчого шляху письменника, його духовної еволюції від юнацьких років до зрілості; постановка моральних та етичних проблем, які цікаві певному вікові й органічно властиві для самого автора, і мікрофрагменти художнього тексту його творів.

Іншим загальновизнаним методом є урок-бесіда про життя письменника, під час якої старшокласники виступають з доповідями і повідомленнями за завданням учителя. Рідше практикуються семінарські заняття, а також робота з біографічними фільмами, діафільмами і слайдами.

Існує багато інших форм і прийомів роботи з біографічним матеріалом: живий, емоційний нарис; есе; новела, яка супроводжується цитуванням уривків із спогадів сучасників, переказів фрагментів із творів, автобіографічних джерел; заочні екскурсії; створення літературних карт і маршрутів письменників із використанням краєзнавчих матеріалів; використання різноманітних форм наочності: альбомів, присвячених життю і творчості письменників, зображально-документального матеріалу про епоху, побутове і культурне оточення їх, образотворчого мистецтва (портретного живопису); схематично-графічної (хронологічні та синхроністичні таблиці, карти-схеми про поїздки письменників і т.п.); слухової та зорово-слухової з використанням технічних засобів навчання (грамзаписи виступів майстрів художнього читання, самих письменників, музичні твори, які любили письменники або створені на їхні вірші; діапозитиви, діафільми, епіфільми, навчальні кінофільми та кінофрагменти, магнітофонні записи, телепередачі про письменників); предметної (видання книг письменників, фотокопії архівних документів, матеріали виставок, шкільних куточків та музеїв).

Однією з цікавих форм роботи є заочні екскурсії в місця, пов'язані з життям та діяльністю письменника. Методика проведення їх може бути різноманітною: художня розповідь учителя, подорож разом з письменником, шлях за маршрутом та ін.

Вивчення біографії письменника і його особистості практикується через ретельне дослідження (аналіз) портретів, ілюстрацій, документів, листів.

Відтворення портрета письменника може здійснюватись шляхом виразного читання уривків з художніх творів; використання письменницьких афоризмів і висловлювань; складання доповідей та повідомлень учнів за біографічними, літературознавчими, науково-популярними і науково-художніми матеріалами; огляд книг літературознавчого характеру тощо.

Розповсюджені і такі форми роботи, як написання творів за біографією письменника, проведення вікторин і словникової роботи, підбір епіграфів до уроку, підготовка диспутів за самостійно прочитаними книжками про життя письменника та ін.

Таким чином, вивчення біографії письменника, яка розглядається як духовний портрет в єдності індивідуально-особистого і художньо-творчого аспектів з дослідженням лабораторії майстра слова, дає можливість осмислити творчий шлях письменника як процес, а не тільки як результат, і сприяє духовному зростанню школярів, підвищенню їх читацької культури і інтересу до мистецтва слова, а також сприяє кращому розумінню творів, які характеризуються оглядово.


8387214916594542.html
8387282512558301.html
    PR.RU™