Основни теоретичні ведомості.

Глинисти грунти, в яких під діею зовнішнього навантаження або власної ваги при змочу- ванні водою винікае додаткове до звичайного осідання, ущільнення (просідання) називають

посадочними. Спостерігаються вони в лесах, лесоподібних і деяких типах покривних глинис-

тих грунтів. Усі вони е природно недоущільненими, тобто мають невідповідность між при- родньою пористостю та стрктурною міцністю в мало вологому стані.

Реагування просадочніх грунтів на змочування залежіть від умов їхнього виникнення,струк-

тури, фізико-механічніх властивостей, глибини товщі,характеру і тривалості самого змочу-вання та ін. Замочування основи утворюеться внаслідок витоку води з колекторів (водопро- воду, каналізації), інтенсивного інфільтрування атмосферних вод через неякісну зворотню

засипку пазурів котлованів (порушену вимостику). Підняття рівня підземних вод пари гідро-

технічному будівництві або від обводнення території підприємствам з мокрою технологіею.

Якісна і кількісна оцінка посадочних грунтів даеться в вдповідніх нормативніх документах.

Грунти відносять до посадочних, коли ступінь їхньої вологості Sr <0,8 і одночасно показнік П менше наступних значень: 0,1-для грунту з числом пластичності 0,01<= Ір< 0,1; 0,17-0,1

Ір<0,24-0,14< Ір< 0,22. Якщо хоч одна з ціх умов незадовольняеться, грунт-непросадочний. Показник П розраховують за формулою:

П=( еL – е)/ ( 1+е),

де е-коєфіціент пористості грунту природної структури і вологості; еL-коєфіціент пористості,

який відповідае вологості на границі текучості та визначаеться за формулою

eL = WL γs / γw

де γs- питома вага частинок грунту; γw-питома вага води.

Для кількісного оцінювання просадочності рекомендуеться дві характеристики: відносна

Просадочність-εsl початковий посадочний тиск рsl.Перша характеристика-умовна величина.

Іі знаходять для кожного будівельного майданчику в лабораторних умовах за допомогою

Компресійних випробувань за формулою:

esL =(hn.p. – hsat.p.)/ hn.g.де hn.p. - висота зразка грунту природноі вологості, обтиснутого в одометрі заданім тиском р

hsat.p. -висота токого ж зразка після замочування до повного водонасичення із збереженням тиску р; hn.g. -висота того ж зразка грунту природноі вологости, обтиснутого в одометрі тиском, що дорівнює тиску σzg від власноі ваги на глибині z звідки добутий цей зразок.

Тиск р задають з розглянутих ніжче міркувань. При розрахунку просідання тільки від влас- ної ваги , значення εsL визначають для всіх характерних глибин при р, який дорівнює відповіднім значенням σzgi. Тоді hn.p.= hn.g..ід фундаментом або від зовнішнього навантаження на грунт значення εsL визначають для кожної характерноі глибини при р, який дорівнює сумі відповідних природного σzgi та додаткового σzpi тиску.

Просідання починають враховувати, коли εsL=0,01.При менших значеннях εsLгрунт вважають практично непосадочним.

Найбільше поширення отримали способи розрахунку значень εsL за методами однієї і двох кривих. За методом однієї кривоі випробують одну пробу грунту природноі вологості до за-

даного тиску. Після стабілізації осідання грунт насичують водою, фіксують стабілізовану ви-

ту hsat.p. і випробування прдовжують вже для водонасиченого грунту (рис.8.1.а).

За методом двох кривих компресійним випробуванням віддають зразу дві проби грунту: -

Природного стану (вологость), другу- після повного водонасичення ( рис. 8.1, б).

Дані криві дозволяють знайти значення εsl для будь-якого значення тиску.

Рис. 8.1. Компресійні криві для просадочного грунту.

1-для грунту природної вологості; 2-для грунту в пп.1, але попередньо водонасиченого.

Побудова компресійних кривих аналогічна що було розглянуто в роботі 6, при цьому воду

Метод однієї кривой використовують, коли відоме значення тиску у грунті ніжче підошви фундаменту. У противному разі звертаються до методу двох кривих,який е більш універсальним. Використовуючи криви характеристику εsl визначають за формулою:

εsl = ( е2 – е3 )/ (1+ е1 ),

де е2 , е3 і е1 -значення коєфіціента пористості ( рис. 8 ) відповідно висоті зразка грунту в одометрі hn/p/; hsat.; hn.g

Початковиі посадочний тіск psl е таким мінімальним тиском, за яким посадочні властивості

грунту в процесі його водонасичення практично тільки починають виявлятись. Вин залежіть

від властивостей конкретного генетичного типу грунтів та їх району залягання,його значення

коливаються в межах від 0,03 до 0,15 МПа та вище. Якщо в ґрунтовій товщі відсутні напру- ження, які перевищують тиск р ,то просідання в разі замочування практично не виникають.

Тиск р дозволяе встановити тип ґрунтових умов за просадочністю, межу просідань за глиби-

ною основи. Його значення зміняеться з глибиною, тому їх треба знаходити для всіх характеристик глибин( для товщ 1 типу просадочності-через кожний метр, для 2 типу-через

кожні2-3м.).

8. Порядок виконання робіт.

( згідно за ГОСТом 23161-78 )

1.Для кожної глибини методом двох кривих зробити компресійни випробування грунту і побудувати по парі компресійних кривих (див. рис. 8.1.б).

2 для кожної парі кривих розрахувати ε при тиску р, що дорівнює 0,05; 0,10; 0,20; 0,03; 0,04 МПа. Побудувати графіки залежносі εsl =f (p) (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Графік залежності на заданій глибині.

3. На кожному графіку провести лінію εsl = 0,01, паралельну осі абсцис. З точки перетину ліній з графіками опустити перпендикуляр на вісь абсцис і отримати тиск.


8386278144737219.html
8386325471533734.html
    PR.RU™